Personlig Assistans

Ett personligt utformat stöd

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. Insatsen är knutna till en person och inte till en viss verksamhet.

Den som före fyllda 65 år har haft personlig assistans eller assistansersättning får behålla insatsen och ersättningen efter 65 årsdagen. Insatsen får dock inte utökas och heller inte beviljas personer som redan fyllt 65 år och inte haft ett beslut om personlig assistans sedan tidigare.

Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.

Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning från Försäkringskassan.

Vem är berättigad?

För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

I lagen finns tio definierade insatser. Personkretsen i LSS har rätt till de insatser som definieras i lagen om de behöver sådant stöd i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du vill ha mer information. Du kan även läsa utförlig information om personlig assistans på www.forsakringskassan.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor , vill ha information eller beställa någon/några av våra tjänster.

Välkommen att kontakta oss här!

Du kan också ringa oss direkt på telefonnummer: 073-734 79 89 eller maila oss på info@fokusassistans.se